Saruś

35 tekstów – auto­rem jest Sa­ruś.

Dziw­ne uczu­cie, gdy czu­jesz że coś jest nie tak. Ta­ki niepokój, lęk, strach i oba­wa w jed­nym, ale naj­gor­sze jest to, że nie wiesz przed czym to jest i nie możesz nad tym zapanować. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 stycznia 2011, 17:07

W jej głowie chaos, a na zewnątrz spo­koj­na. Myśli i uczu­cia wi­rują w środ­ku niej, a wygląda jak zaw­sze-ra­dośnie. Czy to ja źle widzę, czy ona gra, a może to u niej normalne? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 grudnia 2010, 20:16

Myśli tłoczą się mi w głowie, a ser­ce stoi bez­czyn­nie i nie chce pop­ro­wadzić mnie. Może to znak, może za­gubiłam się sa­ma w so­bie, może to tyl­ko nic nie znaczący epi­zod. I znów ty­siąc sprzecznych myśli, a roz­wiąza­nia-nie widać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2010, 09:19

Pot­rze­buje po­mocy. Za­gubiłam się w włas­nych uczu­ciach. Nie wiem co mam ro­bić. - Naj­ważniej­sze to umieć przyz­nać się do porażki. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 listopada 2010, 14:10

Nie wie­działa, co ma zro­bić, za­ryzy­kowała- nic z te­go nie wyszło. Dziś nie żałuje, bo wie, że choć stra­ciła czas, to zys­kała szczęście i wie, że war­to ry­zyko­wać, bo każdy me­dal ma dwie stro­ny, trze­ba je tyl­ko umieć dostrzec. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 listopada 2010, 11:21

Nic nie zro­bił i za to go niena­widziłam, chciałam go wyrzu­cić z mo­jego życia - nie pot­ra­fiłam. Po­godziłam się z tym że to wszys­tko to tyl­ko wspom­nienia, a on powrócił a z nim to co tak chciałam wyrzu­cić, ta niepew­ność, oba­wa, czy kiedyś za­pomnę o nim? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 listopada 2010, 08:55

Uciec w miej­sce gdzie nikt nie zna mnie, nie po to aby zacząć no­we życie, nie po to aby poz­nać no­wych zna­jomych, tyl­ko po to aby zo­baczyć sens włas­ne­go życia i do­cenić to, co jest tak ważne, choć dla nas codzienne. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 listopada 2010, 10:58

Wtłoczo­na w rytm codzien­ne­go życia za­pom­niała o rzeczach małych ale ważnych."Zu­pełnie jak kiedyś..."
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 września 2010, 20:01

Mu­siała dot­knąć dna aby poczuć siłę którą miała w so­bie, lecz nie żałuje, cho­ciaż chwi­la gdy była na dnie przy­niosła jej wiele ne­gatyw­nych myśli, te­raz wie że dzięki so­bie może po­konać nie jedną przeszkodę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 września 2010, 13:10

Za sza­rością i sa­mot­nością, kry­je się w niej we­soła duszyczka, lecz żeby to od­kryć trze­ba się pos­ta­rać i dos­trzec to co dla in­nych jest nie widoczne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 sierpnia 2010, 18:52

Saruś

Może to co mówię jest bez sensu ale dla mnie to ma sens.

Zeszyty
  • Fajne myśli – Myśli które mi się spo­dobały.

  • Sens życia – Słowa które mają duże znacze­nie:)

  • Słowa – Słowa które coś ruszyły w moim umyśle, ser­cu lub duszy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saruś

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność